ky体育(中国)官方网站关于发布团体标准《市政桥梁既有桩基检测技术规程》的公告

来源: 本站 作者: gdszadmin 发布时间: 2024-03-22 09:40:52 浏览次数: 617

各会员单位:

根据《ky体育(中国)官方网站团体标准制修订管理办法(试行)》的相关规定,经专家组及标委会审查符合发布条件,现批准发布《市政桥梁既有桩基检测技术规程》(编号为T/GDSZ 003-2024),本标准自2024年3月28日起施行,现予以公告。

本标准由ky体育(中国)官方网站负责管理,主编单位负责具体技术内容的解释,并在ky体育(中国)官方网站官网(/)公开。

                                   

通知正文:ky体育(中国)官方网站关于发布团体标准《市政桥梁既有桩基检测技术规程》的公告

 

 ky体育(中国)官方网站     
                                     2024年3月22日